Regelement

DZS Reglement seizoen 2016/2017 uitgave 30-08-2016.

Inschrijving
Indien vóór de eerste competitiewedstrijd niet aan alle financiële verplichtingen is voldaan kan de wedstrijd van het betrokken team geen doorgang vinden.


Spelers

Een speler mag maar voor 1 team uitkomen en kan ook slechts bij 1 team op de spelerslijst voorkomen. Mocht geconstateerd worden dat een speler voor meerdere teams uitkomt dan wordt de uitslag van de wedstrijden waarin hij onterecht heeft meegespeeld op 0-5 gesteld. Per team kunnen maximaal 15 spelers worden ingeschreven.

Afmelden
Je team afmelden kan altijd voorkomen, doe dit dan z.s.m. en wel bij de competitie leider.
De boete voor afmelden bedraagt 30 euro, mits er een geldige reden hiervoor is. Het bestuur beslist hierover. 


Te laat komen/ niet op komen dagen
Als een team niet opkomt voor een wedstrijd of een wedstrijd kan geen doorgang vinden omdat een team niet over voldoende spelers beschikt verliest dit team met 0-5 en moet een boete worden betaald van € 50,- welke voor de eerstvolgende competitiewedstrijd moet worden voldaan.

Een team dat te laat komt zodat de wedstrijd niet op tijd kan beginnen, begint de wedstrijd met een 1-0 achterstand. De klok wordt gestart om 19.00 uur of 2 minuten na afloop van de voorgaande wedstrijd. Zijn beide teams te laat dan wordt de klok gestart en blijft de score 0-0 tot de aftrap. Dit geldt ook voor wedstrijden die op een later tijdstip aanvangen.

Wedstrijden zoals vermeld in het wedstrijdprogramma kunnen onder geen beding worden omgezet. Mocht je team een wedstrijd niet kunnen spelen dan zal dit een reglementaire nederlaag tot gevolg hebben. Je hebt een jaarprogramma dus je kunt ruim op tijd je maatregelen nemen. Neem het programma goed door en bespreek met elkaar de pijnpunten.

Mocht een team voor de tweede maal niet opkomen of met te weinig spelers aanwezig zijn dan kan het bestuur besluiten dit team uit de competitie te verwijderen. Er bestaat in dit geval geen recht op teruggave van de contributie. Een team dat zonder zich af te melden niet opkomt voor een zaalvoetbal wedstrijd loopt het risico het volgend seizoen niet opnieuw ingeschreven te worden. Onder afmelden wordt verstaan: de competitieleider inlichten

Tenue

Teams moeten spelen in de juiste tenues. Het dragen van een lange broek is absoluut verboden, ook niet om religieuze redenen (behalve voor de keeper uiteraard). Het is niet mogelijk om hiervoor uitzonderingen te maken. Alleen lichamelijke gronden kunnen een reden zijn dat een speler ontheffing krijgt. De betrokken speler (en zijn team) krijgen een schriftelijke bevestiging van het bestuur. Dit wordt aan alle scheidsrechters bekendgemaakt.

Het team dat vermeld staat als thuisspelend moet zorgen voor reservetenues (indien nodig). Indien dit niet mogelijk is kunnen de hesjes van de stichting worden geleend. Je kunt dus beter zorgen voor wat reserve shirtjes.

Ieder team moet in complete, gelijke uitrusting de wedstrijden spelen. Mocht dit om wat voor reden dan ook niet kunnen dan beslist de scheidsrechter of er gespeeld wordt.

De aanvoerder moet duidelijk zichtbaar een aanvoerders band dragen.


Puntenverdeling, promotie en degradatie
Een team behaalt bij een overwinning 3 punten, bij een gelijkspel 1 punt en bij een nederlaag geen punten.

Het team dat na 22 wedstrijden de meeste punten heeft wordt kampioen en promoveert naar de bovenliggende klasse. Ook de nummer twee promoveert. Dit geldt niet voor de eerste klasse.

Bij een gelijk aantal punten beslist het doelsaldo. Is het doelsaldo ook gelijk dan beslist het onderling resultaat (de optelsom van de beide onderlinge duels). Is dit ook gelijk dan is het aantal gescoorde doelpunten beslissend. Is ook dit gelijk dan wint het team met de minste tegendoelpunten. Is ook dit gelijk volgt een beslissingswedstrijd. De teams die na 22 wedstrijden op de 11e en 12e plaats staan degraderen. Dit geldt niet voor de 6e klasse.


Ledenlijsten
In tegenstelling tot andere jaren geven wij dit jaar geen spelerspassen uit. In plaats hiervan gaan we werken met ledenlijsten waarop de pasfoto’s van de spelers staan. Deze lijsten moeten door de teams worden ingeleverd bij DZS via info@dzsonline.nl . Ook als je gedurende het lopende seizoen spelers wilt toevoegen of afvoeren van deze lijst vul je de juiste gegevens weer in, verhoog je het versie nummer en stuur je de lijst naar info@dzsonline.nl. Deze lijsten worden vervolgens door DZS in de zalen beschikbaar gesteld. Alleen spelers die op deze lijst staan mogen uitkomen voor het team.

Nadat de gegevens verwerkt zijn en de spelerslijst in de zaal aanwezig is, is een speler speelgerechtigd, dit duurt minstens 1 week!

Na 1 januari mogen geen wijzigingen meer worden aangebracht (tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur).

Een team mag alleen gebruik maken van spelers die op deze ledenlijst staan vermeld.  Gebruik maken van een speler die niet op deze lijst staat betekent 0-5 verlies. Je kunt je team natuurlijk wel aanvullen en de wedstrijd op vriendschappelijke basis spelen zodat de tegenstander niet voor niets is gekomen. De wedstrijd kan dan normaal worden gespeeld. Het team dat gebruik maakt van invallers verliest met 0-5. Ook als beide teams akkoord gaan met de invallers.

 

Zie de aparte instructie “ Invullen ledenslijst”. 


Boetes

Mochten er boetes zijn opgelegd dan moeten deze betaald worden op Girorekening NL50INGB0007317867 tnv DZS te Dordrecht. Betaal nooit boetes contant aan medewerkers van DZS. Bij niet op tijd betalen van deze boetes kan het bestuur besluiten dit team uit de competitie te verwijderen.


Scheidsrechters
De zaalvoetbalwedstrijden worden geleid door DZS scheidsrechters of door scheidsrechters welke door de DZS zijn opgeleid. Mochten er, om welke reden dan ook, niet voldoende scheidsrechters aanwezig zijn moet de persoon die zaaldienst heeft invallen.


Grensrechter
Indien een scheidsrechter hierom verzoekt moet een grensrechter worden geleverd. Is er geen grensrechter aanwezig zal één van de spelers als grensrechter moeten optreden.


De aanvoerder
De aanvoerder moet duidelijk zichtbaar een aanvoerders band dragen. De wedstrijd begint pas op het moment dat dit geregeld is. De klok wordt op de normale tijd gestart maar er wordt pas gevoetbald als de aanvoerdersband er is.

De aanvoerder is de enige persoon die de scheidsrechter (na afloop van de wedstrijd) om uitleg mag vragen.


Wedstrijdformulier
Het wedstrijdformulier moet voor aanvang van de wedstrijd door de aanvoerder worden ingevuld en na de wedstrijd worden ondertekend. Graag vóór- en achternaam vermelden in leesbaar handschrift.


Op het formulier moet duidelijk worden aangegeven wie de aanvoerder is.


Tevens vermeldt de zaaldienst op het formulier welke speler(s) een gele / rode kaart heeft ( hebben ) ontvangen.

Er mag door niemand anders dan de scheidsrechters eventuele bijzonderheden op het formulier vermeldt worden.

Klachten
Mocht je als team een klacht hebben of een tip hoe iets verbeterd kan worden, stuur  dan een email  naar info@dzsonline.nl.  Wij zullen dan persoonlijk contact met je opnemen.

 

 

Aansprakelijkheid
Een speler die uitkomt voor DZS moet zelf zorgdragen voor een verzekering. De stichting stelt zich niet aansprakelijk voor aan deelnemers en/of bezoekers overkomen ongevallen. Ook voor vermissing en/of beschadiging van eigendommen kan de stichting niet aansprakelijk worden gesteld.
Gele en rode kaarten/schorsingen
Gele en rode kaarten worden op het wedstrijdformulier bijgehouden. Na 2 gele kaarten volgt een schorsing (dus 2x geel in één wedstrijd betekent net als direct rood een schorsing). Na de volgende twee gele kaarten volgt weer een schorsing van 1 wedstrijd. Elke volgende gele kaart betekent een wedstrijd schorsing. Schorsingen worden vermeld op de site van DZS.

Een speler die voor de derde maal voor dezelfde soort overtreding wordt gestraft (dus na totaal 5 gele kaarten) kan voor het restant van de lopende competitie worden geschorst.

Mocht een speler met een rode kaart uit de zaal worden verwijderd (of door 2 gele kaarten uit de wedstrijd is verwijderd) volgt onmiddellijk een schorsing in afwachting van de uitspraak van de tuchtcommissie. Een speler / team kan tegen de uitspraak van de tuchtcommissie in beroep gaan. Dit betekent niet dat de straf wordt opgeschort. Je mag niet deelnemen aan wedstrijden en ook geen functie (coach etc.) uitoefenen tot de beroepszaak (en dus de eventuele schorsing) is afgehandeld.
Neemt een speler die bestraft is met rood (dus ook na 2 gele kaarten = rood) toch deel aan de volgende competitiewedstrijd dan betekent dit een 0-5 verlies voor het betrokken team. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Let op: rode kaart = 5 minuten straftijd, evenals 2e gele kaart (= dus rood) voor dezelfde speler. Eerst geel en meteen daarop rood (voor bv. schelden of iets dergelijks) betekent een straftijd van 7 minuten !!

Bedreiging en / of lichamelijk geweld jegens de scheidsrechter of een ander voor de stichting werkzaam persoon zal definitieve verwijdering van de betrokken speler(s) tot gevolg kunnen hebben.

Let op:
Een team dat zich op verbale of andere wijze laat gaan ten opzichte van een scheidsrechter en / of een andere official van DZS kan per onmiddellijk uit de competitie worden verwijderd. Ook hier bestaat dan geen recht op teruggave van het contributie geld.

Iedere speelavond zal een bestuurslid van de stichting (of een door het bestuur gemachtigd persoon) in de zaal indien mogelijk aanwezig zijn.
Zaaldienst.
Om ieder jaar weer 750 zaalvoetbal wedstrijden te laten spelen hebben we jullie steun meer dan nodig. Eén van de zaken waar we deze hulp iedere speelavond bij nodig hebben is de zaaldienst. Het komende seizoen zal de zaaldienst een nog bredere taak krijgen dan tot op heden al het geval was.

Deze taak bestaat onder andere uit het volgende:

*** scheidsrechter assisteren (opletten op juiste wissels, tijdstraffen registreren en aangeven wanneer bestrafte spelers het veld weer in mogen, foto’s controleren etc.) Straftijd gaat in na het fluitsignaal van de scheidsrechter ten teken dat het spel hervat kan worden.

*** wedstrijdformulieren laten invullen, ondertekenen etc.

*** op het wedstrijdformulier de gele en rode kaarten vermelden achter de naam van de betrokken speler(s). De scheidsrechter vult in waarom de kaarten zijn gegeven. Ook straftijden worden bijgehouden.

*** erop toezien dat de zaken rondom de wedstrijd ordelijk verlopen.

***Zorg dat je als zaaldienst tijdig aanwezig bent zodat de wedstrijden op tijd kunnen beginnen. Kom bij voorkeur met 2 mensen zodat het ook voor jezelf wat gezelliger is.

***Let wel: bij het niet opkomen voor een zaaldienst volgt een boete van €50,-. Deze boete moet betaald worden voor de eerstvolgende wedstrijd van je team. Wordt de wedstrijd op dezelfde avond gespeeld dan geldt ook: eerst de boete betalen, dan spelen.

***We kunnen zonder jullie echt niet zoveel wedstrijden laten spelen. Zorg dat je er bent, maak goede afspraken binnen het team en kom deze afspraken ook na.

***Achter de wedstrijdtafel mag geen alcohol worden genuttigd. Ook glaswerk etc niet meenemen naar de zaal. Het gevaar bestaat dat een hard geschoten bal het glaswerk etc. raakt waardoor ongelukken niet zijn uitgesloten.

Voor zover zich omstandigheden voordoen waarin dit reglement niet voorziet dan beslist het bestuur van de stichting.

Het bestuur van DZS.